00%
Bezig met laden

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘IN CHOC’: Tom Coosemans, eenmanszaak met zetel te Nassaustraat 15, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0638.770.833 ‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met IN CHOC in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. IN CHOC behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van IN CHOC en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. IN CHOC kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. IN CHOC is bereikbaar via ‘www.inchoc.be’.

OVEREENKOMSTEN EN BESTELLINGEN

Het aanbod in de webshop geldt zo lang de voorraad strekt en kan door IN CHOC gewijzigd worden. Indien het gewenste product niet meer onder het assortiment in de webshop of de fysieke winkel verkrijgbaar is, kan de klant steeds contact opnemen met IN CHOC (hello@inchoc.be) voor meer inlichtingen. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt IN CHOC zich het recht voor een bestelling niet te accepteren. Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan een beperkte geldigheidsduur of bijzondere voorwaarden gekoppeld worden, zal IN CHOC hier uitdrukkelijk melding van maken in de webshop. IN CHOC ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. De productomschrijving omvat steeds een vermelding van aanwezige stoffen die een allergie en/of intolerantie kunnen veroorzaken. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt IN CHOC dit onverwijld aan de klant en behoudt men zich het recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. IN CHOC is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de website en in de webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel definitief na ontvangst van een orderbevestiging door IN CHOC. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling zijn enkel mogelijk na contactname en schriftelijke bevestiging door IN CHOC en is, gelet op het ambachtelijke karakter van de aangeboden producten, afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de productiefase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt. IN CHOC verdeelt of levert haar producten momenteel enkel in België. Indien er tijdens het bestelproces een afwijkend leveringsadres wordt opgegeven behoudt IN CHOC zich het recht af te zien van de bestelling, dan wel de levering ervan te weigeren. Betaling vindt vooraf plaats. Bestellingen worden pas klaargemaakt van zodra IN CHOC de goedkeuring van de betalingstransactie door de betalingsafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen bij IN CHOC.

PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen, doch exclusief leveringskosten. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die IN CHOC in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door IN CHOC worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. IN CHOC behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt IN CHOC een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer IN CHOC na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die IN CHOC, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. IN CHOC is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

LEVERINGEN

Verzending van producten is mogelijk in de gevallen waar dit uitdrukkelijk aangegeven wordt tijdens het bestelproces. Patisserie komt niet in aanmerking voor verzending als pakket en dient in de winkel te Antwerpen afgehaald te worden (Nassaustraat 15, 2000 Antwerpen). De overige producten kunnen, behoudens uitzondering, naargelang de keuze van de klant afgehaald worden in de winkel te Antwerpen, dan wel geleverd worden door een externe koerierdienst (vb. Bpost, UPS, fietskoerier) op het adres opgegeven tijdens het bestelproces. Per bestelling kan hiervoor maar één adres opgegeven worden. De verzendkosten kunnen verschillen afhankelijk van de omvang van de bestelling, de koerierdienst en plaats van levering en worden steeds geafficheerd in de webshop. De prijzen voor het leveren van patisserie, waarvan de levering door onze eigen chauffeur verzorgd wordt, zijn steeds op aanvraag aangezien deze afhankelijk zijn van de betrokken bestelling. Verzendingen en leveringen worden enkel binnen België uitgevoerd.

Leveringstermijn

Levering: bestellingen worden doorgaans binnen de twee werkdagen geleverd. Deze leveringstermijn is steeds indicatief en is afhankelijk van de concrete omstandigheden (vb. omvang van de bestelling, planning van de externe koerierdienst). Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of recht tot afstand van de bestelling. Afhalen: voor bestellingen die af te halen zijn in de winkel te Antwerpen, kan de klant zijn/haar voorkeur voor afhaling doorgeven, rekening houdende met de openingsuren van IN CHOC by Tom Coosemans (woensdag t.e.m. zaterdag tussen 10u en 18u; zondag tussen 11u en 17u). Bij leveringen die verzonden worden per post, kan de klant de leveringsstatus ten allen tijden opvolgen door middel van track-en trace, in zoverre dit aangeboden wordt door de externe koerierdienst waar IN CHOC voor de betrokken bestelling beroep op doet. Van zodra de bestelling het atelier verlaat, draagt IN CHOC geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens het transport, noch voor vertraging in de leveringen van de externe koerierdienst. IN CHOC biedt geen garantie op het kunnen voldoen aan specifieke leveringsvereisten van de klant. Deze vinden steeds plaats op eigen risico van de klant. Producten die voor verzending of levering in aanmerking komen, worden steeds gekoeld verstuurd onder isothermische verpakking zodat de kwaliteit van de producten zo goed als mogelijk wordt behouden. IN CHOC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen in de kwaliteit ingevolge laattijdige afhaling of in ontvangstname door de klant. IN CHOC is niet aansprakelijk voor het verminderen van kwaliteit en/of versheid van haar producten die het gevolg zijn van temperatuurschommelingen of andere invloeden wanneer de klant de producten niet tijdig afhaalt (in de winkel of in het postverzamelpunt). Bestellingen die binnen de drie dagen niet worden afgehaald, worden vernietigd of teruggezonden naar het atelier, zonder enig recht voor de klant op restitutie van de betaling.

HERROEPINGSRECHT

De klant beschikt na een online aankoop over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na in ontvangstname, dan wel levering om af te zien van de bestelling en dit zonder opgave van motivering. Op verzoek van de klant stelt IN CHOC hiertoe de nodige formulieren ter beschikking. In geval van herroeping zijn de retourkosten ten laste van de klant. De klant bepaalt in dergelijk geval vrij de wijze waarop de goederen teruggezonden worden (vb. Bpost, UPS, DHL of afgifte in de winkel van IN CHOC te Antwerpen) en is uitsluitend verantwoordelijk voor het transport en het eventuele verlies of beschadiging. Bovenvermeld herroepingsrecht is niet van toepassing op de op maat gemaakte (gepersonaliseerde) bestellingen, bestellingen bevattende bederfelijke waren (voedingsmiddelen) met beperkte houdbaarheidsdatum, verzegelde goederen of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden. Geretourneerde goederen dienen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden enkel aanvaard indien ze ongebruikt teruggezonden worden in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen. IN CHOC betaalt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending. De terugbetalingstermijn valt onder de bevoegdheid van de bank.

AANSPRAKELIJKHEID

De klant verbindt zich er toe zijn/haar bestelling grondig te controleren bij ontvangst. Zichtbare gebreken, kwalitatieve of andere tekortkomingen in de producten of de service dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24u na ontvangst schriftelijk (hello@inchoc.be) gemeld worden aan IN CHOC, op straffe van verval van enig recht op restitutie. IN CHOC voorziet steeds in de nodige waarschuwing wanneer haar producten ingrediënten bevatten die een allergische reactie of intolerantie kunnen veroorzaken. De klant dient in geval van een gekende allergie voorafgaand aan een bestelling contact op te nemen met IN CHOC in geval van twijfel of de gewenste producten welbepaalde ingrediënten bevatten. IN CHOC draagt geen enkele aansprakelijkheid voor allergische reacties op ingrediënten of voedselintoleranties die zich voor kunnen doen. IN CHOC stelt haar webshop ter beschikking en tracht in een periodiek onderhoud te voorzien zodat de verbindingen zo foutloos als mogelijk verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang tot de webshop occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen, nieuwigheden en/of onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis. In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid van IN CHOC steeds beperkt zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling. De klant erkent en aanvaardt dat IN CHOC de excepties en exoneraties die een fabrikant of toeleverancier waarmee zij desgevallend samenwerkt, kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT

In geval van overmacht is IN CHOC niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. IN CHOC is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc. IN CHOC behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen etc.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij IN CHOC. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBESCHERMING

IN CHOC erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, IP-adres, transactiegegevens etc. van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze te zullen naleven. Tijdens het bestelproces in de webshop wordt om volgende informatie verzocht: naam, voornaam, land, adres, telefoonnummer, mailadres, betaalkaartgegevens en/of btw-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor IN CHOC om de bestelling te kunnen uitvoeren. De door IN CHOC verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, de levering, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. IN CHOC erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal verder geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat IN CHOC hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer IN CHOC beroep doet op derden (vb. externe koerierdienst) voor het vervaardigen of leveren van de bestelling. In dergelijk geval ziet IN CHOC toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden. IN CHOC verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan IN CHOC doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De gegevens die IN CHOC verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan IN CHOC (hello@inchoc.be of Nassaustraat 15, 2000 Antwerpen). De persoonsgegevens die bij het afronden van een bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de levering van de bestelling te voltooien. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij IN CHOC (hello@inchoc.be). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.

KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot IN CHOC te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 15 (hello@inchoc.be). Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van IN CHOC is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste bestelling of de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden beheerst door het Belgische Recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.

Laatste update: 25.02.2020