1 PRIVACY

IN CHOC verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u ons per e-mail contacteren via het mailadres hello@inchoc.be

Verwerkingsdoeleinden

IN CHOC verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en profilering).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (van de Algemene Verordening Gegevensbescherming):

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld: het afleveradres hebben we nodig om een pakje te laten leveren);
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (bijvoorbeeld: facturatie en BTW-registratie);
  • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen van die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is;

Overmaken aan derden

Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal IN CHOC geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt IN CHOC de betrokkene onverwijld in kennis te stellen van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

Bewaring van gegevens

IN CHOC bewaart zoveel mogelijk klantengegevens zelf. Soms is het nodig om je gegevens ook op andere plaatsen te bewaren om onze vooropgestelde doeleinden te kunnen volbrengen. Als je gegevens buiten de EU worden bewaard is dit enkel met partijen waarvan ons gegarandeerd wordt dat deze je gegevens optimaal beveiligen. We werken enkel met partijen die voldoen aan de Europese regels (AVG / GDPR).

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en die persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzending naar het volgende e-mailadres: hello@inchoc.be

2 COOKIES

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website automatisch aanmaakt als je deze bezoekt, je ziet ze niet maar ze zijn er wel. Ze worden opgeslagen in je browser (bv: Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Waarom worden ze gebruikt?
Ze onthouden bijvoorbeeld voorkeuren die je op de site hebt ingegeven, bijvoorbeeld de taal van een website zodat je deze niet altijd moet selecteren. Er zijn ook cookies die anoniem bijhouden hoe jij op onze website surft. Deze informatie is voor ons belangrijk om te kijken of onze website goed werkt en of deze gebruiksvriendelijk is.

Kan ik cookies verwijderen?
Je kan in je browser naar je privacy-instellingen gaan. Daar zal een knop of een optie staan om je cookies te verwijderen, dit is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Cookies van derden
Facebook, Twitter, YouTube, Shopify, Google Analytics en andere tools van derden installeren mogelijk cookies voor het delen van inhoud op sociale netwerken of voor het opstellen van statistieken over bezoekersaantallen. De aanwezigheid, het aantal en de status van cookies kunnen variëren naargelang van de manier waarop u deze platforms gebruikt voor of tijdens uw bezoek aan de website van onze website. Je kan het beleid van deze derden website nakijken bij hun algemene voorwaarden of privacy pagina’s.

Heb je hierover nog vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar hello@inchoc.be en dan helpen we je graag verder.

IN CHOC by Tom Coosemans – Nassaustraat 15 – 2000 Antwerpen – BTW BE0638.770.833
Databeheerder: Tom Coosemans
Laatste update: 11.05.2020